AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

    "Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2005 -2008-ci illər üçün Dövlət Proqramı"nın (Elektron Azərbaycan)" təsdiq edilməsi haqqında

    Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya sistemlərinin və texnologiyalarının inkişafını və informasiya kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
 1. "Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2005-2008-ci illər üçün Dövlət Proqramı" (Elektron Azərbaycan)" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 2. Bu Sərəncamın 1-ci bəndinə müvafiq olaraq təsdiq edilmiş Dövlət Proqramının əlaqələndirici orqanı Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi müəyyən edilsin.

 3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bu Sərəncamın 1-ci bəndinə müvafiq olaraq təsdiq edilmiş dövlət Proqramının maliyyələşdirilməsi üçün zəruri olan tədbirlər görsün və bu Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

 4. Bu Sərəncam dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 21 oktyabr 2005-ci il
№ 1055

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2005-ci il 21 oktyabr tarixli
1055 nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmişdirI Giriş


    Azərbaycan Respublikasında dövlət quruculuğu, güclü iqtisadiyyatın yaradılması, cəmiyyətin demokratikləşməsi, əhalinin rifahının yüksəldilməsi və insan inkişafının təmin edilməsi istiqamətlərində çoxşaxəli fəaliyyət həyata keçirilir. Görülən işlər, eyni zamanda Azərbaycanın siyasi, hüquqi, iqtisadi, sosial və digər sahələrdə beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsinə, qloballaşan dünyada etibarlı tərəfdaş kimi mövqeyinin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir və ölkənin müdafiə qabiliyyətinin artırılmasına, ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsinə və qorunub saxlanılmasına, davamlı inkşafının təmin edilməsinə yönəlmişdir.Qeyd olunan məsələlərin həllində rabitə və informasiya texnologiyalarının xüsusi yeri vardır və sahənin inkişaf səviyyəsi qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmağa təsir edən amillərdəndir. Müxtəlif dövlətlərdə, xüsusən də inkişaf etmiş dövlətlərdə bu məqsədlə informasiya cəmiyyətinin və biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın formalaşdırılmasına səy göstərilir və bu fəaliyyət BMT-nin Minilliyin Sammitində müəyyən edilmiş inkişaf məqsədləri ilə tam uzlaşır.
Azərbaycan Respublikasında da bu sahədə məqsədyönlü fəaliyyət aparılır və informasiya texnologiyaları sahəsi ölkənin inkişaf prioritetlərinə daxil edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 2003-cü il fevralın 17-də 1146 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiya (200302012-ci illər)" yaxın 10 il ərzində görüləcək işlərin ümumi xəttini müəyyənləşdirmişdir.
Bu addımlar ölkədə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının dövlət orqanlarında istifadəsinin səmərəliliyinin artırılmasının, əhalinin bu orqanlarla əlaqələrində ünsiyyətinin asanlaşdırılmasının və bürokratik əngəllərin aradan qaldırılmasının, ölkədə yaradılan müxtəlif təyinatlı informasiya sistemlərinin qarşılıqlı uzlaşmasının əsasını qoydu.
2004-cü ildə qəbul edilmiş "Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ölkədə elektron sənəd dövriyyəsinin yaradılmasına və elektron imza tətbiq edilən yeni proseslərin, o cümlədən yeni iqtisadi fəaliyyət sahələrinin inkişafına şərait yaratdı.
"Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 10 avqust tarixli 111 nömrəli fərmanı ilə "Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının müasir tələblərə uyğun olaraq inkişafını təmin etmək məqsədilə Dövlət Proqramı"nın hazırlanması barədə verdiyi tapşırıq ölkə rəhbərliyinin müasir texnologiyaların ardıcıl inkişaf etdirilməsində növbəti addımı oldu.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 21 avqust tarixli 355 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı Proqramı (2005-2007-ci illər)" 2005-2007-ci illər ərzində təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində, gənclərin inkişafında və ümumiyyətlə, Azərbaycanın tərəqqisində müasir texnologiyaların rolunu bir daha təsdiqləmişdir.
Hazırlanmış bu Dövlət Proqramında Azərbaycanın mövcud potensialından səmərəli istifadə edilməsi və onun inkişaf etdirilməsi, rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsinin təşkilati, hüquqi, texniki, kadr baxımından modernləşdirilməsi, İKT sənayesinin formalaşdırılması, bu sahəyə yeni investisiyaların cəlb edilməsi və sahibkarlığın genişləndirilməsi, azad bazar və sağlam rəqabət prinsiplərinin gözlənilməsi, sosial əhəmiyyətli layihələrin həyata keçirilməsi və nəticədə Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinə keçidin təmin edilməsinə yönəlmiş müxtəlif tədbirlər nəzərdə tutulur.
Rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsinin sürətli inkişafı ilə əlaqədar olaraq Dövlət Proqramında 2012-ci ilədən olan Milli Strategiyanın 2005-2008-ci illər üzrə ilkin mərhələsinin icrası nəzərdə tutulmuşdur. Dövlət Proqramının yerinə yetirilməsi üzrə nəticələr və sahə üzrə baş vermiş dəyişikliklər nəzərə alınmaqla növbəti mərhələnin tədbirləri müəyyənləşdiriləcəkdir.
2005-ci ildə qəbul edilmiş "Telekommunikasiya haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ölkədə telekommunikasiya fəaliyyətinin hüquqi, iqtisadi, təşkilati əsaslaını müəyyənləşdirdi və telekommunikasiya resurslarının məqsədyönlü planlaşdırılmasına və ədalətli istifadə olunmasının tənzimlənməsinə şərait yaratdı.

II. Mövcud vəziyyət

    Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsi son illərdə ardıcıllıqla inkişaf edir. Bu illər ərzində bu sahəyə ümumi investisiya qoyuluşunun həcmi təxminən 500 milyon ABD təşkil etmişdir və bunun 70 faizi xarici investisiyalar olmuşdu. Xüsusi qeyd olunmalıdır ki, daxili investisiyaların həcmi ildən-ilə artmaqdadır. Nəticədə müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən yeni birgə müəssisələr yaradılmışdır. Ölkədə mobil telefon operatorları kimi "Azercell Telecom MMM" BM və "Baksell LTD" MMC şirkəti, yerli telefon rabitəsi sahəsində isə "AzEvrotel", "Katel" və "Ulıc" birgə müəssisələri yaradılmışdır və xidmət göstərirlər. Respublikada rabitə sahəsinin ÜDM-dəki payı 2,3 faizdir, inkişaf etmiş ölkələrdə bu göstərici təxminən 5-7 faiz təşkil edir. Rabitə infrastrukturunun modernləşdirilməsi əsas məsələlərdən biridir. Görülmüş işlər nəticəsində telefon şəbəkəsinin təqribən 50 faizi elektron tiplidir. Bakı şəhərində isə bu göstərici 57,8 faiz təşkil edir. Respublikanın bir sıra bölgələrində - Naxçıvan muxtar Respublikasında, Mingəçevir şəhərində, Abşeron, Şəki, Zaqatala, Balakən, Xızı, Siyəzən, Yevlax rayonlarında telefon şəbəkələrinin 100 faizi elektron tipli olması təmin edilmişdir.
Bu tədbirlər nəticəsində son 10 ildə telefon şəbəkəsinin ümumi tutumu təxminən 50 faiz artmış, göstərilən xidmətlərin keyfiyyəti yüksəlmiş və çeşidləri çoxalmışdır. Hal-hazırda hər 100 nəfərə düşən əsas telefon aparatlarının sayı 12,81 ədəddir, o cümlədən Bakı şəhərində 28,92 ədəd, respublikanın digər əraziləri üzrə isə 8,2 ədəddir. Digər sahələrdə 14,6 ədəd, kənd yerlərində isə 3,6 ədəddir. Azərbaycan Respublikasının ərazisində uzunluğu 1161 kilometr olan Trans-Asiya-Avropa (TAE) fiber-optik kabel magistralı çəkilmişdir. Bu şəbəkə daxili resurslar hesabına daha da genişləndirilmiş, ölkənin digər bölgələri magistral xəttə qoşulmuş və şimal sərhədinə qədər optik xəttin tikintisi təmin edilmişdir. Son bir neçə ildə mobil rabitə Azərbaycanda dinamik olaraq inkişaf etmişdir və abunəçilərin sayı hər il orta hesabla 2,1 dəfə artmışdır. 1994-cü ildə Azərbaycanda mobil rabitə abunəçilərinin sayı 2000 nəfər təşkil edirdisə, hal-hazırda bu rəqəm 1,7 milyondan çoxdur. Hazırda Azərbaycanda hər 100 nəfərə təxminən 20,03 mobil telefon aparatı düşür və bu göstəriciyə görə Azərbaycan MDB ölkələri arasında altıncı yerdədir. 1997-ci ildən 2005-ci ilə qədər rabitə və İF sahəsinin gəlir göstəriciləri özəl sektor üzrə 32 faizdən 73,8 faizədək artmışdır.
Ölkədə hər 100 nəfərə təxminən 1,5 ədəd kompüter düşür (bu göstərici Azərbaycan üzrə ümumdünya ölkələrinin orta səviyyəsindən aşağıdır). İstifadədə olan bu kömpüterlərin çoxu dövlət orqanlarında və özəl qurumlarda cəmləşmişdir və əsasən karküzarlıq işləri ilə bağlı istifadə edilir. Əhali tərəfindən fərdi məqsədlər üçün evlərdə istifadə edilən kompüterlər cüzi saydadır, ancaq son illər bu tendensiya dəyişməkdədir və fərdi istifadççilərin sayı daim yüksəlir. Buna səbəb İnternetin istifadəsinin genişlənməsi və xidmət haqlarının aşağı düşməsidir.
Azərbaycanda İnternet 1995-ci ildən inkişaf etməkdədir və hal-hazırda istifadəçilərin sayı təxminən 400 min nəfərə çatmışdır. Təqribən hər 100 nəfərə 5 istifadəçi düşür (ümumdünya göstəricisindən azdır). Bakı şəhərində və bəzi rayonlarda təxminən 450-dən çox internet-klub açılmışdır. Onlar əsasən özəl sektor tərəfindən yaradılmışdır, ancaq dövlət xətti ilə yaradılmış İnternet mərkəzləri şəbəkəsi də mövcuddur. Ölkənin müxtəlif regionlarında yerləşən 20-dək mərkəzdə əhaliyə İnternetə çıxışla yanaşı, kompüter biliklərinin öyrədilməsi də həyata keçirilir.
Hal-hazırda Azərbaycanda 22 İnternet provayderi xidmət göstərir və bunlardan yalnız ikisi dövlət müəssisəsidir. "Bakİnternet" və "Aztelekomnet" dövlət İnternet provayderlərinin xidməti nəticəsində respublikanın bütün bölgələrindən İnternet şəbəkəsinə çıxış imkanı yaradılmışdır. Sahə üzrə lisenziyalaşdırma yalnız rabitə xidmətlərinin göstərilməsinə tətbiq edilir. Qanunvericilik bazasının formalaşdırılması son illərdə sürətlənmişdir və bu illərdə "Elektron imza və elektron sənəd haqqında", "Poçt rabitəsi haqqında" və "Məlumat toplularının hüquqi qorunması haqqında", "Elektron ticarət haqqında", "Telekommunikasiya haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunları qəbul edilmişdir, "İnformasiya azadlığı haqqında" və s. qanun layihələri isə hazırlanmışdır.
Azərbaycan hökumətinin BMTİP ilə birgə "Elektron hökumət" layihəsi çərçivəsində respublikanın bütün bölgələrini əhatə edəcək "AzDATAKOM" şəbəkəsinin təşkilinə hazırlıq işləri aparılır. Ölkədə həyata keçirilən NATO-nun Elmi Proqramının "Virtual İpək Yolu" layihəsi ali təhsil ocaqlarının, ACİ, BMTİP, AzRENA və RİTN-in birgə "AzNet" layihəsi isə orta məktəblərin İnternetlə əhatə olunmasına imkan yaradacaqdır. Ölkədə halı-hazırda radio-televiziya proqramlarının peykdən yayımını təmin edən (TV-UP-Link) peyk rabitə stansiyaları ilə yanaşı, xarici ölkələrlə rabitənin təşkili, məlumatların ötürülməsi və qəbulu, İnternet şəbəkələrinin təşkili, daxili korporativ şəbəkələrin yaradılması məqsədi ilə müxtəlif peyklər üzərindən peyk rabitə kanalları (daşıyıcılar) vasitəsilə bir neçə peykə işləyən yerüstü stansiyaları qurulub istismar olunur. Rəqəmli TV hələlik tətbiq olunmur.
Əhaliyə, o cümlədən ölkə xaricində yaşayan azərbaycanlılara informasiya çatdırmaq üçün televiziya və radionun imkanlarından istifadə olunur. AzTV televiziya və "Respublika" radio proqramlarının hal-hazırda iki peyk üzərindən Orta Asiya və Avropa ölkələrinə yayımı təmin edilmişdir. Hazırda ölkə əhalisinin təxminən 99,8 faizi AzTV proqramını qəbul etmək imkanına malikdir.
2005-ci il avqustun 29-dan İctimai Televiziya proqramı yayımlanmağa başlamışdır. Hazırda respublika əhalisinin 60 faizi İctimai Televiziyanın proqramlarını qəbul etmək imkanına malikdir. İctimai Televiziya ilə yanaşı, özəl və yerli radio-televiziya proqramları, xarici ölkələrin TV kanalları da respublika ərazisində efir vasitəsilə yayımlanır. "Lider", "Speys", ANS özəl radio-televiziya proqramlarının yerüstü efir yayımı ilə yanaşı, peyk vasitəsi ilə də yayımı təmin edilmişdir. Özəl TV proqramlarına ölkə əhalisinin təqribən 40-50 faizi baxa bilir.
Qeyd olunmalıdır ki, istismarda olan mövcud dövlət radio-televiziya yayım verilişlərinin (əsasən, güclü və azgüclü) və orta dalğa radiovericilərinin böyük hissəsi mənəvi və fiziki cəhətdən köhnəlmiş olduğundan müasir tələblərə cavab vermir və yeni yayım texnologiyalarından istifadəyə imkan yaratmır.
Respublikanın poçt bazarında 11 özəl poçt müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Onların sırasında DHL, Fedex, TNT və s. kimi dünyada tanınmış poçt operatorları da vardır. Poçt xidmətlərinin göstərilməsi üzrə əldə olunan ümumi gəlirin 55-60 faizi özəl poçt şirkətlərinin payına düşür. Ölkə əhalisinin universal poçt xidmətlərindən istifadə imkanı təxminən 70 faiz təşkil edir.
Mövcud vəziyyətin təhlili aşağıdakı qənaətə gəlməyə əsas verir:
rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində müəyyən inkişafa baxmayaraq, Azərbaycan bir çox göstəricilərə görə ümumdünya inkişaf səviyyəsindən hələlik geri qalır;
statistik göstəricilərlə əhalinin rabitə və informasiya texnologiyalarına artan tələbatının müqayisəsi göstərir ki, Azərbaycan Respublikasının bu sahədə böyük inkişaf potensialı mövcuddur.

III. Dövlət Proqramının məqsədi

    Dövlət Proqramının məqsədi Azərbaycanda rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafını təmin etmək və bu yolla ölkənin hərtərəfli tərəqqisi üçün xidmət göstərmək, eyni zamanda İKT-nin inkişafı üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsini təmin etmək, müəyyən edilmiş məqsədlərə və fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq layihələri planlaşdırmaq və icra etməkdir.
Bununla əlaqədar aşağıdakı məsələlərin həlli xüsusi əhəmiyyət kəsb edir:
 • rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsinin gələcək inkişafı üçün islahatların aparılması və effektiv mexanizminin formalaşdırılması;

 • qlobal informasiya fəzasına inteqrasiyanın genişləndirilməsi;

 • cəmiyyətin, iqtisadiyyatın, dövlət orqanlarının, hüquqi və fiziki şəxslərin ümumistifadəli rabitə və informasiya texnologiyaları şəbəkələrinə qoşulma imkanlarının və onların artan tələbatının təmin edilməsi;

 • ölkənin milli informasiya təhlükəsizliyi sisteminin yaradılması, informasiya fəzasının təhlükəsizliyinin və vətəndaşların informasiya hüquqlarının müdafiəsinin təmin edilməsi;

 • rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafını təmin etmək üçün normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi;

 • rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində standartlaşdırmanın, sertifikatlaşdırmanın, radiotezlik və nömrələnmə ehtiyatlarının tənzimlənməsinin beynəlxalq standartlara uyğun təşkil edilməsi;

 • rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsinə investisiyaların cəlb edilməsinə şərait yaradılması və özəl sektorun inkişaf etdirilməsi;

 • poçt şəraitinin modernləşdirilməsi və yeni xidmət növlərinin istifadəyə verilməsi;

 • yeni texnika və texnologiyalar tətbiq edilməklə daha keyfiyyətli radio-televiziya yayımı və peyk rabitəsi xidmətlərinin göstərilməsi;

 • innovasiya siyasətinin müəyyənləşdirilməsi və informasiya cəmiyyətinin qurulmasını təmin edən fundamental və tətbiqi elmi tədqiqatların aparılması;

 • təhsil sahəsində müasir texnologiyalardan geniş istifadə olunması, yüksək ixtisaslı kadrların, o cümlədən informasiya təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssislərin hazırlığının təmin edilməsi;

 • sahə üzrə sənayenin inkişafının təmin edilməsi, yerli istehsalın stimullaşdırılması və onun ixrac potensialının dəstəklənməsi;

 • rabitə və informasiya texnologiyaları bazarında sərbəst və azad rəqabət şəraitinin yaradılması;

 • dövlət, ictimai və sahə informasiya resurslarının formalaşdırılması, informasiya sistemlərinin və şəbəkələrinin yaradılması.IV. Proqramın həyata keçirilməsinin əsas istiqamətləri

    Dövlət Proqramında qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün aparılacaq fəaliyyət aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keçirləcəkdir:


4.1. İqtisadi-struktur islahatları
    Özəlləşmə, bazarın liberallaşması və sahənin inkişafına yeni investisiyaların cəlb olunması rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində inkişafın mühüm amillərindəndir. Bazarda azad və ədalətli rəqabətin təşkili, münasibətlərin şəffaflığının təmin edilməsi üçün rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində tənzimləmə və təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi səlahiyyətlərinin bölünməsi ilkin addımlardan biridir. Bununla əlaqədar aşağıdakı tədbirlər nəzərdə tutulur

Liberallaşma sahəsində
 • respublikanın telekommunikasiya sahəsində ardıcıl olaraq özəlləşdirmənin həyata keçirilməsi və idarəetmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi;
 • rabitə və İT sahəsinə investorların cəlb olunmasına, yerli istehsal və xidmətlərin inkişafına, xüsusən də onların regionlarda təşkilinə, həmçinin ixracat potensialının gücləndirilməsinə dair stimullaşdırıcı tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi;
 • rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsinin normativ-hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi;
 • fərdi məlumatlar təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün qanunvericilikdə dəyişikliklərin aparılması;
 • sahə üzrə istehlakçıların hüquqlarının qorunması üçün qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi
 • telekommunikasiya sahəsinə dair siyasət planının işlənib hazırlanması;
 • milli innovasiya siyasətində İKT sahəsi üzrə prioritetlərin müəyyənləşdirilməsi;
 • sahə üzrə beynəlxalq standartların tətbiqinin genişləndirilməsi;
 • informasiya təhlükəsizliyi sahəsində milli standartların hazırlanması, o cümlədən beynəlxalq standartların (İSO 15408, İSO 17799 və s.) tətbiqi;
 • transmissiya şəbəkəsinin telefon operatorlarından ayrılması;
 • yerli və xarici investisiyaların cəlb olunması üçün tədbirlərin görülməsi;
 • sahədə intellektual və maddi məhsulların yerli istehsalçılarının dəstəklənməsi;
 • İKT xidmətlərinin və məhsullarının istehsalının genişləndirilməsi və ixracının stimullaşdırılması üçün müvafiq mexanizmlərin hazırlanması.
Tənzimləmə sahəsində
 • bazarda ədalətli rəqabət mühitinin yaradılması;
 • operatorlar arasında qarşılıqlı əlaqələrin standartlaşdırılması;
 • lisenziyalaşdırma prosedurunun təkmilləşdirilməsi;
 • radiotezliklərin verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi;
 • sahə üzrə müstəqil tənzimləyici qurumun yaradılması;
 • "Son mil problemi"nin həllinin tənzimlənməsi;
 • nömrə resurslarının və yüksək səviyyəli domen adlarının tənzimlənməsi;

4.2. Modernləşmə

    Azərbaycanda rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsinin inkişafını təmin etmək üçün texniki və texnoloji cəhətdən modernləşmə, habelə yüksəkixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması vacibdir.
Bunun üçün aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur:
 • transmissiya şəbəkəsinin tam rəqəmləşdirilməsi;
 • kommutasiya şəbəkəsinin tam rəqəmləşdirilməsi;
 • milli rabitə şəbəkəsinin idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi;
 • milli informasiya fəzasının təhlükəsizliyinin beynəlxalq tələblərə uyğun idarəolunma sisteminin yaradılması;
 • telefon rabitəsinin inkişaf etdirilməsivə kəndlə şəhər arasındakı fərqlərin aradan qaldırılması;
 • Azərbaycanın tranzit imkanlarından səmərəli istifadə edilməsi;
 • TAE-nin mövcud imkanlarından səmərəli istifadə və onun inkişaf etdirilməsi;
 • milli Super Kompüter mərkəzinin yaradılması;
 • bütün ölkəni əhatə edən "AzDATAKOM" şəbəkəsinin yaradılması;
 • işğaldan azad olunmuş regionlarda rabitə şəbəkələrinin bərpası;
 • respublikanın bütün ərazisində universal xidmətlərin təşkili və geniş çeşidli telekommunikasiya xidmətlərinin göstərilməsinin təmin edilməsi;
 • sahə üzrə fəaliyyət göstərən müəssisələrdə İSO-9001 standartlarının tətbiqinin təmin edilməsi;
 • Azərbaycan Respublikasında istehsal və idxal olunan bütün növ telekommunikasiya və informasiya texnologiyaları sistemləri avadanlıqlarının beynəlxalq standartların tələblərinə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi üçün milli sertifikatlaşdırma sisteminin elmi-texniki bazasının yaradılması;
 • radio-televiziya yayımının texniki cəhətdən modernləşdirilməsi;
 • poçt sisteminin texniki cəhətdən modernləşdirilməsi və göstərilən xidmətlərin genişləndirilməsi;
 • təhsil sahəsində yerli İT və kommunikasiya mütəxəssislərinin hazırlanması üçün yeni strateji proqramın işlənib hazırlanması;
 • internet şəbəkəsinin istifadə dairəsinin genişləndirilməsi;
 • dövlət idarəetmə orqanları arasında operativ rabitə şəbəkəsinin inkişafı;
 • dövlət idarəetmə orqanlarının informasiya mübadiləsi şəbəkəsinin yaradılması;
 • dövlət idarəetmə orqanlarının İnternet şəbəkəsinin xidmətlərindən istifadəsinin təkmilləşdirilməsi;
 • hər hansı fəlakətdən xilasetmə üçün təcili qəza xidmətinin rabitə şəbəkəsinin yaradılması ("112" xidməti).
 • Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində olan rabitə və informasiya texnologiyalarının texniki modernləşdirilməsi:
 • abunə və danışıq haqlarının ödənişinin poçt şöbələrində komputer şəbəkəsi vasitəsilə yığımının təşkili; sürətli İnternet kanalının təşkili;
 • Naxçıvan Muxtar Respublikasının rabitəsinin TAE fiber-optik kabel magistralı vasitəsilə təşkili;
 • Mövcud yayımın tecniki cəhətdən modernləşdirilməsi və genişləndirilməsi;
 • Naxçıvan Muxtar Respublikasının radio və TV proqramlarının peyk vasitəsilə təşkili;
 • Naxçıvan Muxtar Respublikasının şəhər və rayon mərkəzləri arasında fiber-optik kabellə rabitənin təşkili;
 • Naxçıvan Muxtar Respublikasının rabitə şəbəkəsinin idarəetmə sisteminin təşkili;
 • Naxçıvan Muxtar Respublikasının şəhərlərarası və beynəlxalq danışıqların emalı üçün müasir billinq sisteminin qurulması.

4.3. İnformasiya cəmiyyətinə keçidin təmin edilməsi üçün layihələr

    Cəmiyyətin müasir tələblərə uyğun inkişafı, dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi və həffaflığının təmin edilməsi, milli informasiya resurslarının yaradılması, biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın inkişafı, bütün sahələrdə yeni texnologiyaların geniş tətbiqinə nail olunması, informasiya təhlükəsizliyi və azadlığının müdafiəsi, qlobal informasiya fəzasına inteqrasiyanın genişləndirilməsi ölkədə informasiya cəmiyyətinə keçidi təmin edəcək fəaliyyətin tərkib hissələridir.
Bununla əlaqədar olaraq aşağıdakı işlərin görülməsi nəzərdə tutulur:
 • "Elektron hökumət"in formalaşdırılması üzrə Fəaliyyət Proqramının layihəsinin hazırlanması;
 • informasiya texnologiyaları üzrə azad iqtisadi zonanın - İT Texnoparkın yaradılması;
 • milli informasiya təhlükəsizlik sisteminin yaradılması;
 • sahələr üzrə informasiya resurslarının, sistemlərinin, şəbəkələrinin yaradılması və inteqrasiyasının təmin edilməsi;
 • təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsində İKT-nin tətbiq edilməsi, bu yolla tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, yeni texnologiyaları tətbiq və inkişaf etdirə biləcək kadrların hazırlanması, o cümlədən informasiya təhlükəsizliyi üzrə kadrların hazırlanması, məsafədən təhsilin inkişaf etdirilməsi, elektron dərsliklərdən istifadə olunması;
 • əhalinin yeni texnologiyalar sahəsində maarifləndirilməsi və onların informasiya resurslarına müraciət imkanlarını genişləndirmək üçün regional informasiya-təlim mərkəzlərinin və İnternetə çıxış məntəqələrinin yaradılması (yerli kitabxana, poçt şöbəsi, orta və ali məktəblər bazasında) və inkişaf etdirilməsi;
 • ictimai proqramların, lüğətlərin, ensiklopedik bankların və İnternet portalların yaradılması;
 • İKT sahəsinin statistik göstəricilər sisteminin hazırlanması;
 • ümummilli informasiya sistemləri üçün təsnifatların hazırlanması;
 • informasiya cəmiyyətinin inkişafı sahəsində elmi tədqiqatların aparılması və dövlət elmi-texniki informasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi;
 • Azərbaycan dilini dəstəkləyən kompüter proqramlarının yaradılması;
 • Azərbaycan Respublikası Əhalisinin Dövlət Registrinin formalaşdırılması;
 • Azərbaycan Respublikası Əhalisinin Dövlət Registrinin bazasının çevik və düzgün toplanmasını təmin etmək məqsədi ilə Vətəndaşlıq Vəziyəti Aktlarının Dövlət Qeydiyyatı (VVADQ) şöbələrinin, eləcə də Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin ərazi polis orqanlarının müvafiq bölmələrinin bütün regionları əhatə edən elektron şəbəkəyə qoşulması.


V. Maliyyə mənbələri

    Dövlət Proqramının ölkənin ümumi inkişafında, onun iqtisadiyyatın və digər sahələrin güclənməsində strateji əhəmiyyətə malik olduğunu nəzərə alaraq aşağıdakı maliyyə mənbələrindən istifadə oluna bilər:
 • mülkiyyət formasından asılı olmayaraq idarə, müəssisə və təşkilatların vəsaitləri;
 • qeyri-dövlət fondlarının vəsaitləri;
 • beynəlxalq və xarici ölkə əşkilatlarının texniki-maliyyə yardımları, kreditlər, qrantlar, qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələr.

VI. Gözlənilən nəticələr

    Dövlət Proqramının həyata keçirilməsindən aşağıdakı nəticələr gözlənilir:
 • əhalinin sosial təbəqələri və mərkəzlə regionlar arasında olan "rəqəmsal uçurum"un zəiflədilməsi;
 • potensial investorların ölkənin İKT bazarına cəlb edilməsi;
 • İKT sektorunda innovasiya yönümlü kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi;
 • elektron avadanlıqların proqram təminatlarının və digər elmi tutumlu məhsulların istehsalı və ixracı;
 • Azərbaycan Respublikasının informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində cənubi Qafqaz və Transxəzər regionunda İKT məhsullarının ixracatı üzrə regional mərkəzə çevrilməsi;
 • rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində tənzimlənmə sisteminin təkmilləşməsi, bu sahədə normativ-hüquqi bazanın formalaşması;
 • xidmətlər bazarının genişlənməsi və liberallaşması, qiymətlərin azad və ədalətli rəqabət əsasında tənzimlənməsi, xidmətlərin keyfiyyətinin artması;
 • ölkə ərazisində əhalinin, dövlət idarəetmə orqanlarının, özəl qurumların müasir rabitə və informasiya texnologiyaları xidmətləri ilə təmin olunması;
 • ölkə iqtisadiyyatında rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsi inkişaf etdirilərək ölkədə informasiya cəmiyyətinin formalaşmasına zəmin yaradılması və cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatının bütün sahələrinin inkişafının təmin edilməsi;
 • ölkənin bank-maliyyə xidmətləri bazarında poçt şəbəkəsinin rəqabətə davamlılığının təmin olunması;
 • bütün bölgələrdə İnternet şəbəkəsindən istifadə imkanlarının genişlənməsi;
 • əhalinin teleradio xidmətlərindən istifadə imkanlarının artırılması;
 • dövlət orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliliyini artıran və əhaliyə, özəl qurumlara keyfiyyətli informasiya xidmətləri göstərən "Elektron hökumət"in formalaşması;
 • dövlət orqanlarında elektron sənəd mübadiləsinin təşkil edilməsi;
 • vətəndaşların dövlət informasiya resurslarına müraciət etmək üçün imkanların yaradılması;
 • dövlət idarəetməsində və yerli özünüidarəetmədə müasir texnologiyalardan geniş istifadənin təmin edilməsi;
 • kiçik və orta müəssisələrin imkanlarından istifaə etməklə informasiya texnologiyaları sahəsində yeni iş yerlərinin açılmasına xüsusi şəraitin yaradılması;
 • məhsul istehsalında və xidmətlərin göstərilməsində telekommunikasiya vasitələrindən istifadənin təsviq edilməsi;
 • poçt sahəsində yeni xidmətlərin əhalinin istifadəsinə verilməsi, poçt sisteminin fəaliyyətinin və göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması;
 • əhalinin informasiya texnologiyaları sahəsində bilik və məlumatlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi;
 • kadr hazırlığının təmin edilməsi və insan inkişafı üçün yeni imkanların yaradılması.
VII. Tədbirlər planı

Sıra
N-si

Tədbirin adı

Tədbirin məqsədi

Yerinə yetirilmə müddəti (illər üzrə)

İcraçı təşkilatlar

Maliyyə mənbəyi

Gözlənilən nəticələr

1

2

3

4

5

6

7

7.1.

İqtisadi-struktur islahatları

 

 

 

 

 

7.1.1.

 Özəlləşmə

 

 

 

 

 

7.1.1.1.

Birgə müəssisələrdə dövlət payının özəlləşdirilməsi

Sahənin liberallaşdırılması

2005-2007

DƏİEDK, RİTN

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Özəl sektorun inkişafı

7.1.1.2.

Özəlləşdirməyə açıq elan edilmiş və rabitə müəssisələrinin özəlləşdirmə qabağı restrukturizasiya və idarəetmə strukturunun təkmilləşdirilməsi və özəlləşdirilməsi

Ədalətli rəqabətin təşkili

2006-2008

DƏİEDK, RlTN

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Sahənin inkişafı

7.1.2.

Liberallaşma

 

 

 

 

 

7.1.2.1.

Telekommunikasiya sahəsinə dair siyasət planının işlənib hazırlanması

Siyasətin müəyyənləşməsi

2005

RİTN aidiyyəti qurumlar ilə birlikdə

RlTN-in mərkəzləşdirilmiş fondu

İnkişafın əsas istiqamətlərinin təyini

7.1.2.2.

Rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsinin normativ hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi

Sahənin   hüquqi   bazasının formalaşdırılması

2005-2007

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

 

Sahədə işgüzar mühitin yaranması

7.1.2.3.

İnformasiya təhlükəsizliyi sahəsində milli standartların hazırlanması, o cümlədən beynəlxalq standartların (İSO 15408, İSO 17799 və s.) tətbiqi

Sahədə   beynəlxalq    standartların tətbiqi

2005-2008

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

 

7.1.2.4.

Sahə üzrə istehlakçıların hüquqlarının qorunması üçün qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi

Sahədə ədalətli istehsalın təşkili

2005-2006

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

 

Qanunvericilikdə dəyişikliklər

7.1.2.5.

Milli innovasiya siyasətində İKT sahəsi üzrə prioritetlərin müəyyənləşdirilməsi

Sahənin elmi əsaslarla inkişafı və istehsal potensialının gücləndirilməsi

2005-2006

NK, AMEA

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Mərkəzin iş planı və vəzifələrinin müəyyən olunması

7.1.2.6.

Sahə üzrə beynəlxalq standartların tətbiqinin genişləndirilməsi

Sahə üzrə xidmətlərin beynəlxalq səviyyəyə uyğunlaşdırılması

2005-2006

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

 

 

7.1.2.7.

Transmissiya şəbəkəsinin operatorlardan ayrılması

Transmissiya şəbəkəsinin bütün operatorlar üçün eyni dərəcədə istifadəsinin və şəbəkənin inkişafının təşkili

2005-2006

RİTN

RİTN-in mərkəzləşdirilmiş fondu

Strateji cəhətdən mühüm olan milli şəbəkənin inkişafı, operatorlar üçün ədalətli rəqabətin təşkili

7.1.2.8.

Rabitə və İT sahəsinə özəl investorların cəlb olunmasına, yerli istehsal və xidmətlərin inkişafına, onların xüsusən regionlarda təşkilinə, həmçinin ixracat potensialının gücləndirilməsinə dair stimullaşdırıcı tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi

Sahəyə qoyulan investisiyalarda özəl sektorun xüsusi çəkisinin artımı, regionların inkişafı

2005-2006

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Qanunvericilikdə dəyişikliklər

7.1.3.

Tənzimləmə

 

 

 

 

 

7.1.3.1.

Operatorlar arasında qarşılıqlı əlaqələrin standart prosedurlarının, müqavilə formalarının işlənib hazırlanması və universal rabitə xidmətinin təmin edilməsi

Operatorlar üçün bərabər hüquqlu xidmət mühitinin yaradılması

2005-2006

RİTN, İİN

RlTN-in və operatorların vəsaitləri

Normativ hüquqi sənədlər

7.1.3.2.

Lisenziyalaşdırmanın təkmilləşdirilməsi

Sahədə səmərəli fəaliyyətin təmin edilməsi

2005-2006

RİTN, IİN

RlTN-in daxili resursları

Müasir lisenziya sistemi yaradılması, kiçik və orta biznesin inkişafı

7.1.3.3.

Radiotezliklərin verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi

Tezlik resurslarından səmərəli istifadə

2005-2006

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

RlTN-in daxili resursları

Radiorabitə vasitələrindən geniş istifadə edilməsi

7.1.3.4.

Sahə üzrə müstəqil tənzimləyici qurumun mərhələlər üzrə yaradılması

Ədalətli rəqabətin təşkili

2005-2008

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

RİTN-in mərkəzləşdirilmiş fondu, operatorların vəsaitləri

Ədalətli tənzimləmənin yaradılması, aktivliyin artması, istifadəçilərin tələbatının təmin edilməsi

7.1.3.5.

"Son mil problemi"nin həllinin tənzimlənməsi

Xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi

2005-2008

RlTN

Kredit vəsaitləri

İstifadəçilərin tələbatının təmin edilməsi

7.1.3.6.

Nömrə resurslarının və yüksək səviyyəli domen adlarının tənzimlənməsi

Resurslardan səmərəli istifadə

2005

RİTN

RİTN-in daxili resursları

 

7.2.

Texniki modernləşmə

 

 

 

 

 

7.2.1.

Telefon  şəbəkəsinin   modernləşdirilməsi

 

 

 

 

 

7.2.1.1.

Transmissiya şəbəkəsinin tam rəqəmləşdirilməsi

Xidmətlərin yaxşılaşdırılmasının texniki cəhətdən təmin edilməsi

2005-2007

RlTN

RİTN-in müəssisələrinin vəsaitləri

Rəqəmli şəbəkənin yaranması

7.2.1.2.

Kommutasiya       şəbəkəsinin       tam elektronlaşdırılması:

Xidmətlərin yaxşılaşdırılmasının texniki cəhətdən təmin edilməsi

2005-2008

RİTN

RİTN-in mərkəzləşdirilmiş fondu, sərmayələr, kreditlər

Tam rəqəmli kom-mutasiya şəbəkəsinin yaradılması

 

- Bakı şəhərində

Xidmətlərin yaxşılaşdırılmasının texniki cəhətdən təmin edilməsi

2005-2008

RİTN

RİTN-in mərkəzləşdirilmiş fondu, sərmayələr, kreditlər

Tam rəqəmli kom-mutasiya şəbəkəsinin yaradılması

 

- rayon mərkəzlərində

Xidmətlərin yaxşılaşdırılmasının texniki cəhətdən təmin edilməsi

2005-2008

RlTN

RİTN-in mərkəzləşdirilmiş fondu, sərmayələr, kreditlər

Tam rəqəmli kom-mutasiya şəbəkəsinin yaradılması

 

- kənd yerlərində

Xidmətlərin yaxşılaşdırılmasının texniki cəhətdən təmin edilməsi

2005-2008

RİTN

RİTN-in mərkəzləşdirilmiş fondu, sərmayələr, kreditlər

Tam rəqəmli kommutasiya şəbəkəsinin yaradılması

7.2.1.3.

Milli rabitə şəbəkəsinin idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi

Ümumrabitə şəbəkəsindən səmərəli istifadə

2005-2007

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Şəbəkəyə nəzarət

7.2.1.4.

Bütün regionları əhatə edən "AzDATAKOM" şəbəkəsinin yaradılması

Şəbəkənin inkişafı

2005-2006

RİTN

RİTN-in daxili resursları

Regionlarda müasir xidmətlərin tətbiq edilməsi

7.2.1.5.

TAE-nin dənizaltı (Xəzər) hissəsinin tikintisinin başa çatdırılması

Qlobal şəbəkəyə inteqrasiya, tranzitdən maksimum istifadə

2005-2007

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

RlTN-in müəssisələrinin vəsaitləri, kreditlər, özəl sərmayələr

Azərbaycanın tranzit rabitə şəbəkəsinə çevrilməsi

7.2.1.6.

Naxçıvan MR-in rabitəsinin TAE optik xətti vasitəsilə təşkili

Ölkədaxili dayanıqlı rabitənin təşkili

2005

RİTN,

RİTN və Naxçıvan MR RİTN-in vəsaitləri

Naxçıvan MR-də tələbata uyğun müasir xidmətlərin təşkil edilməsi

Naxçıvan MR RİTN

7.2.1.7.

Naxçıvan MR-in şəhər və rayon mərkəzləri arasında fiber-optik kabellə rabitənin təşkili

Dayanıqlı rabitənin təşkili

2005-2008

RİTN, Naxçıvan MR RİTN

RİTN və Naxçıvan MR RİTN-in vəsaitləri

Şəbəkənin genişlənməsi

7.2.1.8.

Naxçıvan MR-də rabitə şəbəkəsinin idarəetmə sisteminin təşkili

İdarəetmənin təkmilləşdirilməsi

2005-2008

RİTN, Naxçıvan MR RİTN

RİTN və Naxçıvan MR RİTN-in vəsaitləri

Şəbəkənin idarə və nəzarət olunmasının təkmilləşməsi

7.2.1.9.

Naxçıvan MR-də şəhərlərarası və beynəlxalq danışıqların emalı üçün billinq sisteminin qurulması

Naxçıvan MR-də emalın təşkili

2005-2006

RİTN, Naxçıvan MR RİTN

RİTN və Naxçıvan MR RİTN-in vəsaitləri

Sistemin resurslarına tam nəzarət edilməsi

7.2.1.10.

TAE-nin və respublikada digər mövcud fiber-optik şəbəkələrin (dəmir yolunun optik şəbəkəsi) qarşılıqlı əlaqəsinin təşkili

Ümumrabitə şəbəkəsindən səmərəli istifadə

2005-2006

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

RİTN və Nəqliyyat Nazirliyinin vəsaitləri

Regionlarda keyfiyyətli rabitənin genişlənməsi

7.2.1.11.

Sahə üzrə fəaliyyət göstərən müəssisələrdə İSO-9001 standartlarının tətbiqinin təmin edilməsi

Müəssisələrdə maddi effektivliyin artması

2005-2008

Stan-dartlaşdır-ma, Metro-logiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi, RİTN

Özəl investisiyalar

İSO-9001 standartına uyğun iş proseslərinin tətbiq edilməsi

7.2.1.12.

Azərbaycan Respublikasında beynəlxalq və dövlətlərarası standartların işlənməsi və qəbulu üzrə prosedurların elektron şəbəkəsi vasitəsilə müəyyən olunmuş formatda aparılmasının təşkil edilməsi

Standartlaşma üzrə beynəlxalq və regional təşkilatlarda üzvlükdən geniş istifadə edilməsi

2005-2008

Stan-dartlaşdır-ma, Metro-logiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi

Özəl investisiyalar

Standartlaşma üzrə beynəlxalq və regional təşkilatların işçi orqanlarında fəaliyyət

7.2.1.13.

Respublika standartlar fondunun sistemləşdirilməsinin, standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma və akkreditasiya işləri üzrə texniki məlumat mübadiləsinin müasir texnologiyalar əsasında qurulması

Sahə üzrə beynəlxalq sazişlərin yerinə yetirilməsi effektivliyinin artırılması

2005-2008

Stan-dartlaşdır-ma, Metro-logiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi

Özəl investisiyalar

Sahə üzrə normativ texniki təminatın gücləndirilməsi

7.2.1.14.

Sahə üzrə avadanlıqların beynəlxalq standartlara uyğun sertifikatlaşdırılması üçün elmi-texniki bazanın yaradılması

Sertifikatlaşmanın texniki bazasının yaradılması

2005-2006

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

RİTN-in  mərkəzləşdirilmiş fondu

Texniki təhlükəsizliyin təmin edilməsi

7.2.1.15.

Milli Super Kompüter Mərkəzinin yaradılması

İKT-nin respublikada inkişafı, yüksək texnoloji xidmətlərin təşkili

2005-2006

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən   olunan mənbələr

İnformasiya və hesablama resurslarına olan tələbatın ödənilməsi

7.2.1.16.

İnternetin geniş tətbiqi ilə əlaqədar görüləcək işlər:

 

 

 

 

 

 

- respublikada İnternet magistral əlaqə şəbəkəsinin (backbone) yaradılması

İnternetdən dayanıqlı istifadə

2005-2006

RİTN, AMEA

RİTN-in mərkəzləşdirilmiş fondu, özəl provayderlərin vəsaitləri

Dayanıqlı internet şəbəkəsinin yaradılması

 

- geniş zolaqlı İnternet istifadəsinin təşkili

İnternetdən dayanıqlı istifadənin və tətbiq sahəsinin genişləndirilməsi

2005-2008

RİTN bu sahədə fəaliyyət göstərən digər aidiyyəti qurumlarla birlikdə

RİTN və özəl provayderlərin vəsaitləri

İstifadəçilər üçün çoxnövlü informasiya xidmətlərinin (TV, DATA, səs və s.) təşkili

 

- Naxçıvan MR ərazisində sürətli İnternet kanalının təşkili

İnternetdən dayanıqlı istifadə

2005-2006

RlTN, aidiyyəti qurumlar

 

İnternetdən istifadənin genişləndirilməsi

7.2.1.17.

Dövlət idarəetmə orqanları arasında operativ rabitə şəbəkəsinin inkişafı

Dövlət orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması

2005-2008

NK, RlTN, XDMX,
MTN

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyinin artırılması

7.2.1.18.

Dövlət idarəetmə orqanlarının informasiya mübadiləsi şəbəkəsinin yaradılması

Dövlət orqanları arasında elektron sənəd mübadiləsinin təşkili

2005-2008

NK,RlTN, XDMX,
MTN

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyinin artırılması

7.2.1.19.

Dövlət idarəetmə orqanlarının İnternet xidmətinin təkmilləşdirilməsi

Dövlət idarəetmə orqanlarının İnternetdən geniş istifadə etməsi

2005-2008

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyinin artırılması

7.2.1.20.

Təcili qəza xidmətinin rabitə şəbəkəsinin yaradılması ("112" xidməti)

Qəzalar zamanı təcili qəza xidmətlərinə mərkəzləşdirilmiş müraciətin təmin edilməsi

2005-2007

RlTN, Fövqəladə hallar üzrə Dövlət Komissiyası, XDMX, aidiyyəti qurumlar

RlTN-in və aidiyyəti     qurumların vəsaitləri,   qanunvericiliklə   müəyyən olunan mənbələr

Qəzaların aradan qaldırılmasında çevikliyin və səmərəliliyin artırılması

7.2.1.21.

İşğaldan azad olunan regionlarda rabitə şəbəkəsinin bərpası

İşğaldan azad olunan bölgələrdə rabitənin bərpası

İşğaldan azad olunduq-dan sonrakı 1 il ərzində

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr, özəl sərmayələr,   RİTN-in mərkəzləşdirilmiş fondu, qrantlar

Respublika ərazisində rabitənin tam təşkili

7.2.2.

Radio-TV yayımının təkmilləşdirilməsi

 

 

 

 

 

7.2.2.1.

Proqramların yayımının texniki cəhət-dən modernləşdirilməsi:

Xidmətin yaxşılaşdırılması və yayımın genişləndirilmə-si

2005-2008

RİTN aidiyyəti qurumları ilə birlikdə

RİTN və aidiyyəti qurumlarının   vəsaitləri

Əhaliyə elektron KİV-in xidmətlərinin genişləndirilməsi

 

- rəqəmli yerüstü televiziya yayımının (DVB-T) sınaq fazasına istifadəyə verilməsi (Bakı şəhəri)

Rəqəmli TV-nin təşkili

2005

RlTN aidiyyəti qurumları ilə birlikdə

RİTN və aidiyyəti qurumlarının   və-saitləri

Əhaliyə elektron KİV-in xidmətlərinin genişləndirilməsi

 

- İctimai televiziyanın peykdən yayımının təşkili və yayım üçün texniki bazanın yaradılması

İctimai televiziyanın təşkili

2005-2006

RlTN aidiyyəti qurumları ilə birlikdə

RİTN və aidiyyəti qurumlarının   vəsaitləri

Əhaliyə elektron KİV-in xidmətlərinin genişləndirilməsi

 

- regionlarda rəqəmli televiziya yayımının təşkili

Rəqəmli TV-nin təşkili

2005-2008

RlTN aidiyyəti qurumları ilə birlikdə

RİTN və aidiyyəti qurumlarının   vəsaitləri

Uhalıyə elektron KİV-in xidmətlərinin genişləndirilməsi

 

- yeni kabel TV-nin inkişafı

Yeni xidmətlərin göstərilməsi

2005-2008

RİTN aidiyyəti qurumlarla birlikdə

RİTN və aidiyyəti qurumlarının və-saitləri

Əhaliyə elektron KİV-in xidmətlərinin genişləndirilməsi

 

- mövcud teleradio yayımının texniki cəhətdən modernləşdirilməsi və genişləndirilməsi

Xidmətin yaxşılaşdırılması və yayımın genişləndirilməsi

2005-2008

RİTN aidiyyəti qurumları ilə birlikdə

RİTN və aidiyyəti qurumlarının və-saitləri

Əhaliyə elektron KİV-in xidmətlərinin genişləndirilməsi

 

-proqramların yayımında peyklərdən səmərəli istifadə edilməsi

Respublika proqramlarının ölkədə və xaricdə yayımlanması

2005-2008

RİTN aidiyyəti qurumlar ilə birlikdə

RİTN və aidiyyəti qurumlarının vəsaitləri

Əhaliyə elektron KİV-in xidmətlərinin genişləndirilməsi

 

- Naxçıvan MR-in radio və TV proqramlarının peyk vasitəsilə təşkili

Yayım keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması

2005-2008

RİTN və Naxçıvan MR RİTN

RİTN-in və Naxçıvan MR RİTN-in vəsaitləri

Əhaliyə elektron KİV-in xidmətlərinin genişləndirilməsi

 

- Naxçıvan MR-in ərazisində proqramların yayımının texniki cəhətdən modernləşdirilməsi

Yayım keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması

2005-2006

RİTN və Naxçıvan MR RİTN

RİTN-in və Naxçıvan MR RİTN-in vəsaitləri

Əhaliyə elektron KİV-in xidmətlərinin genişləndirilməsi

7.2.2.2.

Tezlik resurslarından istifadənin təkmilləşdirilməsi

Milli resurslardan səmərəli istifadə edilməsi

2005-2006

RİTN aidiyyəti qurumlarla birlikdə

RİTN-in mərkəzləşdirilmiş fondu

Milli tezlik spektrinin formalaşması, qorunması və səmərəli istifadə olunması

 

- tezlik resurslarının inventarizasiyası

Milli resurslardan səmərəli istifadə edilməsi

2005-2006

RİTN aidiyyəti qurumlarla birlikdə

RİTN-in mərkəzləşdirilmiş fondu

Milli tezlik spektrinin formalaşması, qorunması və səmərəli istifadə olunması

 

- tezlik resurslarından istifadənin monitorinqinin təşkili

Milli resurslardan səmərəli istifadə edilməsi

2005-2006

RİTN aidiyyəti qurumlarla birlikdə

RİTN-in və aidiyyəti qurumların vəsaitləri

Milli tezlik spektrinin formalaşması, qorunması və səmərəli istifadə olunması

 

- sistemin mütəmadi olaraq beynəlxalq normalara uyğun təkmilləşdirilməsi

Tezlikdən istifadənin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması

2005-2008

RlTN aidiyyəti qurumlarla birlikdə

RİTN-in və aidiyyəti qurumların vəsaitləri

Milli tezlik spektrinin formalaşması, qorunması və səmərəli istifadə olunması

7.2.3.

Poçt islahatları

 

 

 

 

 

7.2.3.1.

Poçt şəbəkəsinin modernləşdirilməsi, genişləndirilməsi və yeni xidmətlərin göstərilməsi:

Poçt xidmətlərinin genişləndirilməsi

2005-2007

RİTN

RİTN-in mərkəzləşdirilmiş fondu, kredit vəsaitləri

Əhaliyə göstərilən poçt xidməti növlərinin artırılması

 

- poçt göndərişlərinin izlənməsi sisteminin yaradılması

Poçt göndərişlərinin təhlükəsizliyi və etibarlılığının artırılması

2005-2006

RİTN

RİTN-in mərkəzləşdirilmiş fondu

Poçt göndərişlərinin kəmiyyət və keyfiyyətinin artırılması

 

- poçt sahəsində loqistika xidmətinin yaradılması

Poçt vasitəsilə malların və yüklərin daşınması, ünvana çatdırılması

2005-2006

RlTN

RİTN-in mərkəzləşdirilmiş fondu

Əhalinin istehlak mallarına olan tələbatının təmin edilməsinin sürətləndirilməsi

 

- elektron pul baratlarının mübadiləsi üçün poçt şəbəkəsinin beynəlxalq şəbəkələrə qoşulması

Beynəlxalq pul baratları mübadiləsinin genişləndirilməsi

2005-2008

RİTN

RİTN-in mərkəzləşdirilmiş fondu

Xaricdə yaşayan soydaşlarımızın tələbatının təmin edilməsi

 

- Naxçıvan MR-in poçt şöbələrində avtomatlaşdırılmış iş yerlərinin yaradılması

Müasir xidmətlərin tətbiqi-nə şərait yaradılması

2005-2006

RİTN

RİTN-in mərkəzləşdirilmiş fondu

Əhalinin kommunal və maliyyə xidmətləri haqlarının qəbulunun asanlaşdırılması

 

- milli operatorun daxili informasiya sisteminin yaradılması

Milli operatora məxsus lokal korporativ şəbəkənin təşkili

2005-2006

RİTN

RİTN-in mərkəzləşdirilmiş fondu, kredit vəsaitləri

Milli operatorun vahid şəbəkəyə qoşulmuş informasiya sisteminin yaradılması

 

- göstəriləcək yeni xidmətlərin təşkili üçün infrastrukturun modernləşdiril-məsi

Müasir xidmətlərin təşkili-nə şərait yaradılması

2005-2008

RlTN

RİTN-in mərkəzləşdirilmiş fondu

Əhalinin dünya standartlarına uyğun müasir xidmətlərdən istifadəsinə şərait yaradılması

 

- bank avadanlıqlarının qurulması

Bank xidmətlərinin tətbiqi-nə şərait yaradılması

2005-2007

RİTN

Bank kreditləri

Bank xidmətlərinin poçt şəbəkəsində tətbiq olunması

 

- poçt sisteminin bank-maliyyə və ümumi şəbəkəyə qoşulması

Bank-maliyyə xidmətlərinin qəbulu üçün informasiya mübadiləsinin təmin edil-məsi

2005-2007

RlTN

RlTN-in mərkəzləşdirilmiş fondu, bank kreditləri

Bank-maliyyə xidmətlərinin qəbulu ilə əlaqədar operativ informasiyanın ötürülməsi

 

- poçt şəbəkəsində elektron ticarətin təşkili

Poçtda ticarət dövriyyəsinin artırılması

2005-2006

RİTN

RlTN-in mərkəzləşdirilmiş fondu, bank kreditləri

Poçt şəbəkəsində elektron ticarətin real dövriyyəsinə nail olunması

 

- poçt filiallarında İnternet xidmətlərinin genişləndirilməsi

İnternetdən istifadənin genişləndirilməsi

2005-2008

RİTN

Bank kreditləri, RİTN-in mərkəzləşdirilmiş fondu

Regionlarda əhalinin İnternetdən istifadəsinə daha geniş imkan yaradılması

7.3.

İnformasiya cəmiyyətinə keçid proqramları

 

 

 

 

 

7.3.1.

"Elektron hökumətin formalaşdırılması üzrə Fəaliyyət Proqramının hazırlanması

Dövlət işlərində şəffaflıq və effektivliyin təmin edilməsi və informasiya cəmiyyətinin inkişafı

2005-2008

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr, kreditlər, RİTN-in mərkəz1əşdiri1miş ş fondu

Qanunvericilikdə dəyişikliklər edilməsi, yeni qanunların hazırlanması və qəbulu

7.3.2.

İnformasiya texnologiyaları üzrə azad iqtisadi zonanın - İT Texnoparkın yaradılması

IKT sektorunda innovasiya yönümlü kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdiril-məsi, elektron avadanlıqların istehsalı üzrə yeni iş yerlərinin təşkili

2005-2008

RlTN aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr, kreditlər, RİTN-in mərkəzləşdirilmiş fondu

Yeni texnologiyaların ötürülməsi və IKT məhsullarının ixracatı üzrə regionda aparıcı mərkəzə çevrilməsi

 

Milli İnformasiya Təhlükəsizliyi Sisteminin yaradılması

İnformasiya resurslarından etibarlı istifadə edilməsi

2005-2008

RlTN,

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Dövlətin informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

7.3.3.

MTN, XDMX aidiyyəti qurumlarla birlikdə

 

İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə Milli Mərkəzin yaradılması və dövlət orqanlar arası informasiya sistemlərinin idarə olunması və xidmət göstərilməsi üzrə operatorun təsis edilməsi

İnformasiya resurslarından etibarlı istifadə edilməsi

2005-2008

RİTN,
MTN, XDMX aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Dövlətin informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

7.3.5.

Təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi-də İKT-nin tətbiq edilməsi

İKT-nin tətbiqinin genişlən-dirilməsi

2005-2008

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi

7.3.6.

Yeni texnologiyaların tətbiqi, o cümlədən informasiya təhlükəsizliyi üzrə beynəlxalq sertifikatlı kadrların hazırlanması

Müasir texnologiyaların tətbiqi

2005-2008

RİTN,
MTN, XDMX aidiyyəti qurumlarla birlikdə

RİTN-in və aidiyyəti qurumların vəsaitləri

Yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması

7.3.7.

İctimai proqramlar, lüğətlər, ensiklopedik banklar və İnternet portalların yaradılması, kompüterdə tərcümə, mətnlərin qrammatik və orfoqrafik təhlili ilə əlaqədar layihələrin yerinə yetirilməsi

Milli informasiya resurslarının toplanması

2005-2008

RİTN, TQDK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

RİTN-in və aidiyyəti qurumların vəsaitləri

Milli informasiya resurslarının genişləndirilməsi

7.3.8.

Əhalinin İKT sahəsində maarifləndirilməsi və onların informasiya resurslarına müraciət imkanlarını genişləndirmək üçün regional informasiya

İnformasiya texnologiyalarından geniş istifadə edil-məsi

2005-2008

RİTN, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

RİTN-in və aidiyyəti qurumların vəsaitləri

"Rəqəmsal uçu-rum"un zəiflədilməsi və mədəni irsin qorunması

 

təlim mərkəzlərinin və İnternetə çıxış məntəqələrinin yaradılması (yerli kitabxana, poçt şöbəsi, orta və ali məktəblər bazasında) və inkişaf etdirilməsi. əhalinin aztəminatlı təbəqələrinə pulsuz informasiya xidmətlərinin göstərilməsi üçün şərait yaradılması, milli tarixi, ədəbi və mədəni irsin qorunub saxlanması və təbliği

 

 

TQDK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

 

 

7.3.9.

Ali təhsil proqramlarına müasir İKT ixtisaslarının daxil edilməsi, İKT     sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması və ixtisaslarının artırılması üçün müvafiq təhsil müəssisələrində şərait yaradılması

İKT-nin geniş tətbiqi

2005-2008

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Əhaliyə tibbi xidmətin yaxşılaşdırılması

7.3.10.

Əhalinin Sağlamlıq Monitorinqi üzrə Milli Mərkəzin və müxtəlif tibbi elektron registrlərin yaradılması

İKT-nin geniş tətbiqi

2005-2008

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Əhaliyə tibbi xidmətin yaxşılaşdırılması

7.3.11.

Vətəndaşların "elektron sağlamlıq kartı" sisteminin yaradılması

İKT-nin geniş tətbiqi

2005-2008

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Əhaliyə tibbi xidmətin yaxşılaşdırılması

7.3.12.

Səhiyyə müəssisələrinin fəaliyyətini təmin edən nümunəvi                 tibbi-informasiya sisteminin hazırlanması və tətbiqi

İKT-nin geniş tətbiqi

2005-2008

NK aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Əhaliyə tibbi xidmətin yaxşılaşdırılması

7.3.13.

İKT sahəsinin statistik göstəricilər sisteminin hazırlanması

İKT-nin geniş tətbiqi

2005-2008

RİTN aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

İnformasiyanın toplanması və istifadəsinin səmərələşdirilməsi

7.3.14.

Ümummilli informasiya sistemləri üçün təsnifatların hazırlanması

İKT-nin geniş tətbiqi

2005-2008

RİTN aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə
müəyyən  olunan
mənbələr

İnformasiyanın toplanması və istifadəsinin səmərələşdirilməsi

7.3.15.

İKT-nin inkişafını təmin edən elmi tədqiqat işlərinin aparılması:

İKT sahəsinin elmi inkişafı

2005-2008

RİTNr AMEA aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən  olunan
mənbələr

Elmi tədqiqatlardan istifadə etməklə yeni texnologiyaların   tətbiqi

 

İnformasiya cəmiyyətinin inkişafı sahəsində elmi tədqiqatların aparılması

İKT sahəsinin elmi inkişafı

2005-2008

RİTN, AMEA aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə
müəyyən olunan mənbələr

Elmi tədqiqatlardan istifadə etməklə yeni texnologiyaların   tətbiqi

 

 

dövlət elmi-texniki informasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq sistemlərə inteqrasiyası

İKT sahəsinin elmi inkişafı

2005-2008

RİTN, AMEA aidiyyəti qurumlarlaı birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Elmi tədqiqatlardan istifadə etməklə yeni texnologiyalann   tət-
biqi

 

sənaye obyektlərinin rentabelliyinin artırılması və rəqabətə dözən məhsul istehsal etməyə imkan verən informasiya texnologiyalarının yaradılması

İKT sahəsinin elmi inkişafı

2005-2008

RİTN, AMEA aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Elmi tədqiqatlardan istifadə etməklə yeni texnologiyaların tətbiqi

 

ölkənin iqtisadiyyatı və ekologiyasına böyük miqyaslı zərər vura bilən sənaye obyektlərində qəzaların proqnozlaşdırılmasını təmin edən informasiya texnologiyalarının yaradılması

İKT sahəsinin elmi inkişafı

2005-2008

RİTN,
AMEA aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Elmi tədqiqatlardan istifadə etməklə yeni texnologiyaların tətbiqi

 

qərar qəbuletmə texnologiyalarının hazırlanması və respublika idarəçiliyinin müxtəlif səviyyələrində tətbiq edilməsi

İKT sahəsinin elmi inkişafı

2005-2008

RİTN, AMEA aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Elmi tədqiqatlardan istifadə etməklə yeni texnologiyaların tətbiqi

7.3.16.

Azərbaycan Respublikası Əhalisinin Dövlət Reyestrinin avtomatlaşdırılmış sisteminin yaradılması

Dövlət siyasətinin müxtəlif sahələrində, ilk növbədə əhalinin sosial müdafiəsində və seçkilər kimi mühüm əhəmiyyətli tədbirlərin həyata keçirilməsində çatışmazlıqların aradan qaldırılması

2005-2006

ƏN, RİTN aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Dövlət orqanları arasında informasiya mübadiləsinin təkmilləşdirilməsi

7.3.17.

Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin elektron versiyasının yaradılması və hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı üzrə bölgə şöbələri arasında kompüter əlaqəsinin qurulması

Hüquqi şəxslərin dövlət reyestr məlumatlarının şəffaflığını, informasiya mübadiləsinin operativliyini və mərkəzləşdirilmiş dövlət reyestrinin yaradılmasını təmin etmək

2005-2006

ƏN, RİTN
aidiyyəti qurumlarla birlikdə

Qanunvericiliklə müəyyən olunan mənbələr

Əhalinin bu sahədə məlumat almaq imkanının genişləndirilməsi