Əczaçılıq fəaliyyətini tənzimləyən bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə qərar qəbul etmişdir

  Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyası “Əczaçılıq fəaliyyətini tənzimləyən bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə” qərar qəbul etmişdir. Qərara əsasən “Dərman vasitələrinin istehsalına, daşınmasına və saxlanmasına dair tələblər”, “Dərman vasitələrinin topdansatışına dair tələblər”, “Aptek təşkilatlarına dair tələblər və aptek təşkilatlarından dərman vasitələrinin buraxılması Qaydaları” təsdiq edilmişdir.

“Dərman vasitələrinin istehsalına, daşınmasına və saxlanmasına dair tələblər”ə əsasən, dərman vasitələrinin istehsalına dair tələblərin sistemi bir sıra struktur elementlərindən ibarətdir. Bu sıraya əczaçılıq keyfiyyət sistemi, işçi heyət barədə tələblər, sahələr və avadanlıqlar, sənədləşmə, istehsal, keyfiyyətin yoxlanılması, müəssisədən kənar fəaliyyətlər (autsorsinq), şikayətlər, keyfiyyətə dair qüsurlar və məhsulun geri çağırılması və özünütəftiş daxildir.

“Dərman vasitələrinin topdansatışına dair tələblər”ə (Etibarlı Distribüter Təcrübəsi – EDT) əsasən, topdansatış müəssisələri dərman vasitələrinin alınmasını, saxlanmasını və satışını həyata keçirərkən dövlət standartlarına, sanitariya, baytarlıq, yanğın əlеyhinə, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik tехnikası qaydalarına və digər nоrmativ sənədlərə riayət etməlidirlər. Həmçinin, tоpdansatış müəssisəsi dərman vasitələrinin saхlanma standartlarının tələblərini təmin еdən, saxlanılan dərman vasitələrinin həcminə uyğun yеrlərə, avadanlığa, invеntara və tоpdansatış üçün lazımi şəraitə malik оlmalıdır. Topdansatış müəssisəsi “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq lisenziya ilə təmin olunmalıdır.

Topdansatış müəssisələri onların fəaliyyətinə aid məsuliyyətlər, proseslər və riskin idarə olunması prinsiplərini təmin edən keyfiyyətin idarə olunması sisteminə malik olmalıdırlar. Bunun üçün topdansatış əczaçılıq müəssisəsində lazımi Standart Əməliyyat Prosedurları (SƏP) hazırlanmalıdır. Keyfiyyətin idarə olunması sisteminin təşkili müəssisənin rəhbərliyinin məsuliyyətidir və onların aktiv iştirakını tələb edir.

“Aptek təşkilatlarına dair tələblər və aptek təşkilatlarından dərman vasitələrinin buraxılması qaydaları”na (Etibarlı Aptek Təcrübəsi) əsasən, aptek Səhiyyə Nazirliyinin təsdiq etdiyi nümunəyə uyğun tanıtma lövhəsi ilə təmin olunmalıdır, aptekdə çalışan mütəxəssislər əczaçılıq fəaliyyəti üzrə mövcud tələbləri bilməli, eyni zamanda fəaliyyətlərini əhaliyə xidmətin göstərilməsi keyfiyyətinin yüksəldilməsinə və bununla da əhali arasında əczaçılıq peşəsinin nüfuzunun daim yüksəldilməsinə yönəltməlidirlər. Eyni zamanda, aptеkdə Аzərbаycаn Respublikаsının qаnunvеriciliyi ilə müəyyən еdilmiş sanitar-еpidemiоloji və yanğın əlеyhinə nоrmаtivlərə əsaslanmalı, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik tехnikası qaydalarınа riayət оlunmalıdır. Аptеkdə “Dərman vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 13.3-cü maddəsinə əsasən dərman vasitələri, optik ləvazimatları, ətriyyat-kosmetika, uşaq yeməkləri, müalicəvi mineral sular, bioloji fəallığa malik qida əlavələri və şəxsi sanitariya-gigiyena mallarından başqa digər malların sахlаnılması və satışı qadağandır. “Dərman vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 4.8-ci maddəsinə əsasən normativ hüquqi aktların, o cümlədən texniki normativ hüquqi aktların tələblərinə cavab verməyən, keyfiyyətsiz, mənşəyi məlum olmayan, yararlılıq müddəti bitmiş dərman vasitələrinin satışı, satış məqsədi ilə saxlanması və ya idxalı qadağandır. Tələblərə əsasən, dövlət mülkiyyətində olan və ya lisenziya əsasında əczaçılıq fəaliyyəti göstərən aptek bu tələblərə cavab vermədikdə Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən aptekin lisenziyasının fəaliyyətinin dayandırılması və ya ləğv edilməsi ilə bağlı “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda nəzərdə tutulan tədbirlər görülür. Tələblərdə, həmçinin, digər məqamlara toxunulur.

29 Yanvar 2018
Bu mətn 967 dəfə oxunub